อิเคดะ, ไดซากุ.

สันติภาพนิรันดร์. เล่ม 2 = A Lasting peace / บทรวบรวมสุนทรพจน์ของ ไดซากุ อิเดดะ ; สันติ อิศโรวุธกุล, แปล - พิมพ์ครั้งที่ 1 - กรุงเทพฯ : เคล็ดไทย, 2537 - 9, 496 หน้า

9742600848


สันติภาพ--แง่ศาสนา.
สันติภาพ

291.17873 / อ712ส