ภัทรศักดิ์ วรรณแสง

คู่มือศึกษากฎหมายมรดก / ภัทรศักดิ์ วรรณแสง. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2534. - 167 หน้า.

ชื่อเรื่องบนปก: คู่มือศึกษากฎหมาย ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มรดก

9742820162


กฎหมายแพ่งและพาณิชย์--มรดก

346.05 / ภ373ค