นิตย์ สัมมาพันธ์.

ยุทธศาสตร์การบริหาร--ใน 3 โลกธุรกิจสู่ความสำเร็จ / โดย นิตย์ สัมมาพันธ์ - พิมพ์ครั้งที่ 2 - กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2542 - 221 หน้า - หนังสือชุดการพัฒนาผู้นำและองค์กร . - หนังสือชุดการพัฒนาผู้นำและองค์กร .

9748703169


การบริหารธุรกิจ
ความสำเร็จทางธุรกิจ

658 / น574ส 2542