ราบี, กอร์ดอน พี.

คู่มือหัวหน้างาน : คู่มือครูวิชาธุรกิจ = In charge / Gordon P. Rabey ; ธีรจิต บุรุษพัฒน์, แปล - พิมพ์ครั้งที่ 1 - กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ, 2541 - 101 หน้า : แผนภูมิ - หนังสือแปลสาขาธุรกิจ ; อันดับที่ 140 . - หนังสือแปลสาขาธุรกิจ ; อันดับที่ 140 .

9742685819


การบริหารงานบุคคล

658.3 / ร443ค