กฎหมายที่ดินและกฎหมายพาณิชย์ที่น่ารู้สำหรับประชาชน / โครงการศูนย์กฎหมายสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช - พิมพ์ครั้งที่ 1 - นนทบุรี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2540 - 270 หน้า - โครงการเผยแพร่กฎหมายที่น่ารู้สำหรับประชาชน ; เล่มที่ 4 . - โครงการเผยแพร่กฎหมายที่น่ารู้สำหรับประชาชน ; เล่มที่ 4 .

9746124757


กฎหมายที่ดิน.
กฎหมายพาณิชย์.
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์

346.043 / ม246ก