ตู้ยาประจำบ้าน / ศูนย์ยา ฝ่ายวิชาการ สโมสรนิสิตเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และกองบรรณาธิการ "รักลูก" - พิมพ์ครั้งที่ 8 - กรุงเทพฯ : แปลน พับลิชชิ่ง, 2539 - 162 หน้า - ชุดคุณภาพชีวิตและครอบครัว โครงการหนังสือเล่ม ; อันดับที่ 37 . - ชุดคุณภาพชีวิตและครอบครัว โครงการหนังสือเล่ม ; อันดับที่ 37 .

9747052687


Self medication.
Pharmaceutical preparations

WB120 / จ683ต 2539