เอ็นจีโอ 2000 / ณรงค์ เพ็ชประเสริฐ, บรรณาธิการ - พิมพ์ครั้งที่ 1 - กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542 - 265 หน้า - เศรษฐศาสตร์การเมือง (เพื่อชุมชน) ; ฉบับที่ 11 . - เศรษฐศาสตร์การเมือง (เพื่อชุมชน) ; ฉบับที่ 11 .

9748716783


องค์กรพัฒนาเอกชน--ไทย.
องค์กรพัฒนาเอกชน--ยุโรป.
NGOs (องค์กรพัฒนาเอกชน)
เศรษฐศาสตร์การเมือง
การพัฒนาชนบท--ไทย
การพัฒนาสังคม--ไทย

307.1412 / อ892