พีรศักดิ์ วรสุนทโรสถ.

วัดรอยเท้าช้าง = Benchmarking / พีรศักดิ์ วรสุนทโรสถ - พิมพ์ครั้งที่ 2 - กรุงเทพฯ : พีระเซล แอนด์ เซอร์วิส, 2542 - 338 หน้า : ภาพประกอบ

Y44 M11 D56

9748707547


การเปรียบเทียบจุดเด่น (การจัดการ)
การพัฒนาองค์การ
การบริหารธุรกิจ
การบริหารการพัฒนา

658.04 / พ799ว 2542