คู่มือภาษีมูลค่าเพิ่มที่เกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออก / โดย บริษัทไอโอนิค อินเตอร์เทรด รีซอสเซส จำกัด - พิมพ์ครั้งที่ 1 - กรุงเทพฯ : บริษัท, 2534 - 227 หน้า - ชุดความรู้เกี่ยวกับภาษี . - ชุดความรู้เกี่ยวกับภาษี .

9748869083


สินค้าเข้าและสินค้าออก.
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
การค้าระหว่างประเทศ

336.2714 / บ226ค