กัญญรัตน์ เวชชศาสตร์.

ศรีธนญชัยในอุษาคเนย์ : Srithanonchai in Southeast Asia / กัญญารัตน์ เวชชศาสตร์ - พิมพ์ครั้งที่ 1 - กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์, 2541 - 55, 267 หน้า : ภาพประกอบ - โครงการหนังสือชุดประเทศเพื่อนบ้านของไทยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ . - โครงการหนังสือชุดประเทศเพื่อนบ้านของไทยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ .

9748630536


นิทานพื้นเมือง.
วรรณคดีไทย--ประวัติและวิจารณ์

398.209593 / ก382ศ