คู่มือการจัดทำแผนควบคุมเพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัย = Anzen eisei kanri keikaku no tatekata to lkashikata / แปลโดย สมศักดิ์ มาอุทธรณ์ ; ตรวจเรียบเรียงโดย วิฑูรย์ สิมะโชคดี - พิมพ์ครั้งที่ 1 - กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2542 - 60 หน้า : แผนภูมิ

9748326217


สุขภาพและอนามัย.
ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม

363.11 / ค695