รายงานสรุปการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง จากกวางสี สู่ยูนนานถึงล้านนา : ความสัมพันธ์และการสืบทอดวัฒนธรรมของชนชาติไท / โครงการศึกษาชนชาติไท มหาวิทยาลัยพายัพ ; รัตนาพร เศรษฐกุล, ชุลีพร วิมุกตานนท์, บรรณาธิการ - เชียงใหม่ : โครงการ, 2539 - ก-ข, 97 หน้า


ชาวจ้วง--ความเป็นอยู่และประเพณี.
เมืองล้า (สิบสองปันนา)--ความเป็นอยู่และประเพณี.
ลื้อ--ความเป็นอยู่และประเพณี--งานวิจัย--น่าน
ชาวไท--ความเป็นอยู่และประเพณี

306.0899591 / ก525ร