ลดาวัลย์ ยมจินดา.

การใช้เครื่องมือสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ = / ลดาวัลย์ ยมจินดา - พิมพ์ครั้งที่ 4 - กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2535 - 215 หน้า

9745984523


สื่อมวลชน.
การประชาสัมพันธ์.
การสื่อสาร

659.2 / ล118ก 2535