ประมวลตอบข้อหารือกรมสรรพากร ฉบับสมบูรณ์ ปี 2532-ปัจจุบัน / รวบรวมและจัดทำโดย บริษัทสำนักพิมพ์ธรรมนิติ จำกัด - พิมพ์ครั้งที่ 1 - กรุงเทพฯ : บริษัท, 2534 - 270 หน้า

9748574601


ภาษี

336.2 / ป352