โฮมส์, บี. เจ.

การเขียนโปรแกรมภาษาเบสิก = A complete text on BASIC programming / ของ บี.เจ. โฮมส์, เรียบเรียงโดย อำนวย แสงโนรี - กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2533 - 214 หน้า

9745091294


เบสิก (ภาษาคอมพิวเตอร์)
การเขียนโปรแกรม (คอมพิวเตอร์)

005.262 / ฮ932ก