ยุดา รักไทย.

การบริหารความเปลี่ยนแปลง - จากแนวคิด---สู่วิธีปฏิบัติ = The Art and practice of change management / โดย ยุดา รักไทย - พิมพ์ครั้งที่ 1 - กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2542 - 108 หน้า - High performance series . - High performance series .

9748715396


การบริหาร
การพัฒนาองค์การ

658.406 / ย345ก