วีรวุธ มาฆะศิรานนท์.

คู่มือ วิธีควานหาลูกค้าคาดหวัง = Finding the prospects / วีรวุธ มาฆะศิรานนท์ - พิมพ์ครั้งที่ 2 - กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2542 - 126 หน้า

9748670007


การจัดการขาย.
การตลาด

658.81 / ว836ค 2542