สุวรรณา บุญยะลีพรรณ.

โรคโลหิตจางอะพลาสติก : การดูและตนเอง = Aplastic anemia : a self-care approach / สุวรรณา บุญยะลีพรรณ - พิมพ์ครั้งที่ 1 - ขอนแก่น : โรงพิมพ์ศิริภัณฑ์ออฟเซ็ท, 2542 - 185 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ

9746761889


ผู้ป่วย--การดูแล.
เลือดจางอะพลาสติก.
เลือด--โรค.
เลือดจาง.
การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง.
Anemia, Aplastic.
Hematologic diseases.
Self care.
Anemia, Aplastic--Nursing.
Nursing care

616.152 / ส873ร

WY152.5 / ส873ร 2542