กฤษฎ์ อุทัยรัตน์.

ชี้ถูก ชี้ผิด-- แง่คิดบริหารฅน / ผู้เขียน, กฤษฎ์ อุทัยรัตน์ - กรุงเทพฯ : บุ๊คแบงก์, 2541 - 255 หน้า

9747849291


กฎหมายแรงงาน.

344.01 / ก278ช