อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท.

การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ / อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท - พิมพ์ครั้งที่ 2 - กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542 - 404 หน้า

9743311831


การสื่อสาร
การจูงใจ (จิตวิทยา)

302.2 / อ372ก 2542