วัฒนา สุนทรธัย.

เรียนสถิติด้วย SPSS ภาคสถิติอิงพารามิเตอร์ / วัฒนา สุนทรธัย - พิมพ์ครั้งที่ 1 - กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน์, 2542 - 290 หน้า

9741101406


คณิตศาสตร์สถิติ.

519.5 / ว399ร