พงศ์เพ็ญ ศกุนตาภัย

รัฐธรรมนูญและการปกครอง : รวมบทความของพงศ์เพ็ญ ศกุนตาภัย / รวบรวมโดย ม.ร.ว. พฤทธิสาณ ชุมพล และ ดวงพร มาจำเนียร. - [กรุงเทพฯ] : วารสารสังคมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534. - 97 หน้า.

จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการของ รองศาสตราจารย์พงศ์เพ็ญ ศกุนตาภัย


รัฐธรรมนูญ


ไทย--การเมืองและการปกครอง

320.9593 / พ134ร