เรมวล นันท์ศุภวัฒน์.

ภาวะผู้นำทางการพยาบาลในองค์การ = Nursing leadership in organization / เรมวล นันท์ศุภวัฒน์ - พิมพ์ครั้งที่ 1 - เชียงใหม่ : โครงการตำรา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2542 - ก-ช, 250 หน้า

9746570927


Leadership
Nursing--Organization & administration
Nursing services--Organization & administration

WY105 / ร765ภ 2542