วารินทร์ อักษรนำ.

คู่มือการสร้างและการใช้เกมประกอบการอบรม / ผู้เขียน, วารินทร์ อักษรนำ - กรุงเทพฯ : บุ๊คแบงก์, 2542 - 292 หน้า

9747849658


เกม.
การฝึกอบรม.

658.3124 / ว483ค