พูลพร แสงบางปลา.

คู่มือวิทยากร = Training of the trainer manual / แปลและเรียบเรียงโดย พูลพร แสงบางปลา - พิมพ์ครั้งที่ 1 - กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542 - 43 หน้า

9743326014


วิทยากร.
การสอนด้วยอุปกรณ์.

371.102 / พ866ค