ไรรี่, ชาร์ล ซี.

ปัญหาปัจจุบันในมุมมองของพระคัมภีร์ = Biblical answers to contemporary issues / โดย ชาร์ล ซี. ไรรี่ ; เครือวัลย์ เที่ยงธรรม, แปล, กนกบรรณสาร, เรียบเรียง - พิมพ์ครั้งที่ 1 - กรุงเทพฯ : กนกบรรณสาร, 2540 - 151 หน้า

9747302152


คริสต์ศาสนากับปัญหาสังคม.
จริยธรรมคริสเตียน.

261.83 / ร952ป