การถนอมอาหาร / รวบรวมโดย สำนักพิมพ์แสงแดด. - กรุงเทพฯ : แสงแดด, 2535. - 160 หน้า : ภาพประกอบ.

9747159538


อาหาร--การเก็บและถนอม

641.4 / ก439