สมสุข ตั้งเจริญ

คู่มือบาร์เทนเดอร์ = Bartender's handbook / ผู้เขียน, สมสุข ตั้งเจริญ, อรวินท์ เลาหรัชตนันท์. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - นนทบุรี : จัดจำหน่ายโดยสำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2534. - 209 หน้า : ภาพประกอบ.

9746121308


เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
คอกเทล

641.2 / ส286ค