สินธุ์ สโรบล

การประเมินโครงการเร่งรัดป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ในเขตเมืองและกึ่งเมืองกึ่งชนบท จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2538 / คณะผู้ประเมินผล, สินธุ์ สโรบล, บุษยมาส สินธุประมา, นิภา ปวีณเกียรติคุณ. - เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, [2539?]. - 163 หน้า. - รายงานวิจัย (มหาวิทยาลัยพายัพ) ; ฉบับที่ 128 . - รายงานวิจัย (มหาวิทยาลัยพายัพ) ; ฉบับที่ 128 .


มหาวิทยาลัยพายัพ--งานวิจัย


โรคเอดส์--การป้องกันและควบคุม--งานวิจัย--เชียงใหม่

616.9792 / ส726ก