เกียรติ จิวะกุล.

รายงานผลการวิจัยเรื่อง แผนพัฒนาภูมิภาคและเมืองหลัก : ศักยภาพของเมืองศูนย์กลางจังหวัดและภาคต่อการพัฒนาอุมศึกษา / โดย เกียรติ จิวะกุล, ดารณี ถวิลพิพัฒน์กุล, จารุวรรณ ลิมปเสนีย์ - กรุงเทพฯ : โครงการจัดทำแผนอุดมศึกษาระยะยาว ทบวงมหาวิทยาลัย, 2532 - 12, 148 หน้า : แผนที่


การพัฒนาเมือง--งานวิจัย.
การเกิดเป็นเมือง--งานวิจัย.
การวางแผนพัฒนาระดับภาค--งานวิจัย.
การศึกษาขั้นอุดมศึกษา--งานวิจัย.

307.76 / ก851ร