คู่มือปฏิบัติหลังได้รับการส่งเสริมการลงทุน / สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน - กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2539 - 55 หน้า : แผนภูมิ


การลงทุนและส่งเสริมการลงทุน.

332.678 / ส691ค