รายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรในองค์กรชั้นนำ 5 แห่ง / โดย สำนักงานวิจัยและระบบสารสนเทศ - [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, [2543?] - 101 หน้า : แผนภูมิ

ชื่อเรื่องบนปก: หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรในองค์กรชั้นนำ 5 แห่ง


การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์--งานวิจัย.
การฝึกอบรม--งานวิจัย.
การพัฒนาบุคลากร--หลักสูตร--งานวิจัย.

658.3124 / ส691ร