สง่า ชีรนรวนิชย์.

เทคนิคการปฏิบัติงานสำนักงาน / เรียบเรียงโดย สง่า ชีรนรวนิชย์ - กรุงเทพฯ : ฟิสิกส์เซ็นเตอร์, 2542 - 170 หน้า : ภาพประกอบ

9747427362


การสื่อสารในองค์การ
การจัดการสำนักงาน

651.3 / ส152ท