อนุกูล เยี่ยงพฤกษาวัลย์.

พัฒนาบุคคลเพื่อประสิทธิผลของงาน = / อนุกูล เยี่ยงพฤกษาวัลย์ - กรุงเทพฯ : สายใจ, 2535 - 320 หน้า


การพัฒนาองค์การ
การจัดการองค์การ

658.4 / อ184พ