อัลแลน, เจน

กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาบุคลากร / โดย เจน อัลแลน ; ปรีชา ศรีวาลัย, แปลและเรียบเรียง. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2536. - 178 หน้า.

9742769885


การบริหารงานบุคคล

658.3 / อ573ก