กาญจนาคพันธุ์.

สำนวนไทย (ก-ป) / กาญจนาคพันธุ์ - พิมพ์ครั้งที่ 3 - กรุงเทพฯ : บำรุงสาส์น, 2522 - 663 หน้า


ภาษาไทย--สำนวนโวหาร.

495.9183 / ก427ส 2522