สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์.

หลักการบัญชี 1 = / สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ - พิมพ์ครั้งที่ 1 - ปทุมธานี : ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยรังสิต, 2534 - ก-ช, 532 หน้า

9748034712


การบัญชี

657 / ส253ห