ละไม โกศลานันท์

การพยาบาลผู้ป่วยโรคระบบโลหิตและน้ำเหลือง / โดย ละไม โกศลานันท์. - กรุงเทพฯ : ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์และจิตเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2521. - หน้า 166-329. - หลักการพยาบาลอายุรศาสตร์ . - หลักการพยาบาลอายุรศาสตร์ .


Hemic and lymphatic diseases--Nursing
Nursing care--Methods

WY152.5 / ล111ก 2521