อัมพร ณ ตะกั่วทุ่ง

คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย มรดก / โดย อัมพร ณ ตะกั่วทุ่ง. - กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ, 2536. - 475 หน้า.

ชื่อเรื่องบนปก: คำอธิบายกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย มรดก


กฎหมายแพ่งและพาณิชย์--มรดก

346.05 / อ555ค