ประเสริฐ พันธชาติ

การสำรวจหมู่บ้าน : การสำรวจสภาพเบื้องต้นและการติดตามผล / จัดทำโดย ประเสริฐ พันธชาติ ... [และคนอื่นๆ]. - เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2534. - 82 หน้า. - รายงานวิจัย (มหาวิทยาลัยพายัพ) ; ฉบับที่ 85 . - รายงานวิจัย (มหาวิทยาลัยพายัพ) ; ฉบับที่ 85 .

ชื่อเรื่องบนปก: โครงการทรัพยากรแม่แจ่มแบบผสมผสาน : การสำรวจหมู่บ้าน : การสำรวจสภาพเบื้องต้นและการติดตามผล


มหาวิทยาลัยพายัพ--งานวิจัย


หมู่บ้าน--งานวิจัย--เชียงใหม่--อำเภอแม่แจ่ม
ครัวเรือน--งานวิจัย--เชียงใหม่--อำเภอแม่แจ่ม
เกษตรกรรม--งานวิจัย--เชียงใหม่--อำเภอแม่แจ่ม

307.762 / ก525