พรทิพย์ ชลังสุทธิ์

ปัญหาและความต้องการของคนชราในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ = Problems and needs of elderly in Chiang Mai Municipal Area / พรทิพย์ ชลังสุทธิ์. - เชียงใหม่ : สถาบันชีวิตวิทยา และสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2533. - ก-ช, 65 หน้า. - รายงานวิจัย (มหาวิทยาลัยพายัพ) ; ฉบับที่ 74 . - รายงานวิจัย (มหาวิทยาลัยพายัพ) ; ฉบับที่ 74 .

ด้วยความสนับสนุนจากสถาบันชีวิตวิทยา และ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ.


มหาวิทยาลัยพายัพ--งานวิจัย


ผู้สูงอายุ--สุขภาพจิต--งานวิจัย--เชียงใหม่
ผู้สูงอายุ--สุขภาพและอนามัย--งานวิจัย--เชียงใหม่
ผู้สูงอายุ--ภาวะเศรษฐกิจ--งานวิจัย--เชียงใหม่
ผู้สูงอายุ--ภาวะสังคม--งานวิจัย--เชียงใหม่

305.2609593 / พ239ป