กุญแจ สุกใส.

คู่มือเรียน Microsoft Excel 2000 step by step / กุญแจ สุกใส, สมชัย ชัยสกุลสุรินทร์ - กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, [2543?] - 306 หน้า : ภาพประกอบ

มีดิสเก็ตต์ประกอบ 1 แผ่น

9745341746


Microsoft Excel 2000 (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)

005.54 / ก699ค