หนังสือเรียนภาษาไทย ท 101 ท 102 ; หลักภาษาไทย. เล่ม 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / ของ กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ - พิมพ์ครั้งที่ 12 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533 - กรุงเทพฯ : กรม, 2542 - 107 หน้า

9740116396


ภาษาไทย--แบบเรียน.
ภาษาไทย--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)

495.910712 / ก169ห 2542