สุขสิรี เจษฎาพรชัย.

คู่มือปฏิบัติงานผู้จัดการบัญชี / เรียบเรียง, สุขสิรี เจษฎาพรชัย - พิมพ์ครั้งที่ 1 - กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย นานมีบุ๊คส์, 2543 - 400 หน้า : แผนภูมิ

9744726393


สินค้าคงคลัง.
การบัญชีต้นทุน
การบัญชี

657 / ส743ค