นนทวัฒน์ สุขผล.

เทคนิคการฝึกอบรมอย่างมีประสิทธิผล = Effective training techniques / โดย นนทวัฒน์ สุขผล - พิมพ์ครั้งที่ 1 - กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, [2543?] - 68 หน้า : ภาพประกอบ - Human resources development series หนังสือชุดการพัฒนาทรัพยากรบุคคล . - Human resources development series หนังสือชุดการพัฒนาทรัพยากรบุคคล .

9748585832


การฝึกอบรม.

658.3124 / น157ท