สร้อยตระกูล อรรถมานะ.

พฤติกรรมองค์การ : ทฤษฎีและการประยุกต์ / สร้อยตระกูล (ติวยานนท์) อรรถมานะ - ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 - กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2542 - 28, 499 หน้า

หนังสือตำราที่ได้รับรางวัล โครงการส่งเสริมการสร้างตำรา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

9745717142


พฤติกรรมมนุษย์.
การจัดการ
การพัฒนาองค์การ
พฤติกรรมองค์การ

658.001 / ส345พ 2542