ยุพา สุภากุล.

การสื่อสารมวลชน / ยุพา สุภากุล - พิมพ์ครั้งที่ 1 - เชียงใหม่ : คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2534 - 340 หน้า

9745654205


สื่อมวลชน.

302.23 / ย412ก