วิญญู บุญยงค์.

ยักษ์ในรามเกียรติ์ / วิญญู บุญยงค์ - [กรุงเทพฯ] : บริษัท 2020 เวิลด์ มีเดีย, 2542 - 167 หน้า : ภาพประกอบ

9748643328


ยักษ์--ไทย.
รามเกียรติ์--ตัวละคร.
วรรณคดีไทย

895.911 / ว569ย