อุดม บัวศรี.

วรรณคดีอีสาน / อุดม บัวศรี - ขอนแก่น : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2540 - 172 หน้า

9746750313


วรรณคดีไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

895.91 / อ785ว