เดวิด ฉั่ว.

Photoshop filter effects / ผลงานสร้างสรรค์ของ David Zure, ระพี พัฒโนทัย, อภิเชษฐ์ ประสพรัตน์ - พิมพ์ครั้งที่ 1 - กรุงเทพฯ : เดอะเอ็กซ์ไฟล์, 2540 - 113 หน้า : ภาพประกอบ

9748997146


Adobe Photoshop (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)

006.68684 / ซ491ฟ